Regulamin subksrypcji

Regulamin Choco Order
§ 1 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z CHOCO ORDER
1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług przez CHOCO TECHNOLOGIES, warunki płatności, zasady korzystania z aplikacji, prawa i obowiązki Użytkowników, licencje, zasady przetwarzania danych osobowych i tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Oprócz Regulaminu treść zobowiązań CHOCO Technologies i Użytkowników Abonamentowych regulują odrębne umowy, które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
3. CHOCO TECHNOLOGIES zastrzega, że do poprawnego funkcjonowania aplikacji niezbędne jest współdziałanie Użytkowników z Użytkownikami Abonamentowymi; w tym w szczególności powinni oni zawrzeć ze sobą stosowne umowy. W celu zawarcia tych umów niezbędnym jest:
a. uzgodnienie istotnych elementów umowy,
b. udostępnienie danych osobowych. CHOCO TECHNOLOGIES nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych przez strony w sposób sprzeczny z istotą zawartej przez nie umowy.
4. CHOCO TECHNOLOGIES zastrzega, że aplikacja stwarza jedynie możliwość przedstawienia oferty i ułatwia zawarcie umowy.
§ 2 DEFINICJE
1. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
a. CHOCO TECHNOLOGIES – Patryk Kubiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Choco-Technologies PATRYK KUBIAK, pod adresem ul. Narutowicza 140a m. 38 90-146 Łódź, posiadający następujący numer NIP: 956-223-89-64 oraz REGON: 382574535
b. ADO – Administrator Danych Osobowych, którym jest CHOCO TECHNOLOGIES
c. Aplikacja – aplikacja Choco Order, Choco Order Waiter i Choco Order Owner
d. CoBox – urządzenie komputerowe umożliwiające dostęp do zapisanych na nim danych i ich edycję za pomocą aplikacji
e. Baza danych – dane zapisane w pamięci CoBox, obejmujące kartę dań, zamówienia, waluty, dane stolików, wskazanie użytkowników podłączonych do CoBox.
f. Wersja aplikacji – jedna z trzech wersji aplikacji, różniące się między sobą zakresem wyświetlanych danych z bazy danych zapisanej w CoBox oraz możliwością edycji tych danych: Choco Order, Choco Order Waiter i Choco Order Owner.
g. Usługa – możliwość edycji bazy danych CoBox za pomocą aplikacji i podglądu zamówień złożonych za pomocą aplikacji przez Klientów Końcowych
h. Umowa abonamentowa – umowa obejmująca świadczenie usługi przez CHOCO TECHNOLOGIES na rzecz Użytkownika Abonamentowego, a także mogąca obejmować najem CoBox
i. Użytkownik Abonamentowy – strona umowy abonamentowej, prowadząca działalność gospodarczą w formie przewidzianej polskim prawem, nie będąca konsumentem
j. Właściciel restauracji – osoba korzystająca z aplikacji Choco Owner
k. Kelner – osoba korzystająca z aplikacji Choco Order Waiter
l. Klient końcowy – osoba korzystająca z aplikacji Choco Order
m. Abonament – określona suma pieniężna przysługująca CHOCO TECHNOLOGIES, obejmującą czynsz najmu CoBox za dany okres i wynagrodzenie za usługę świadczoną przez CHOCO TECHNOLOGIES za dany okres albo wynagrodzenie za świadczenie CHOCO TECHNOLOGIES za dany okres.
n. Dostęp – login i hasło umożliwiające edycję bazy danych zapisanej w pamięci CoBox za pomocą aplikacji w wersji Owner
o. Użytkownik – osoba korzystająca z aplikacji
p. Strona internetowa – strona internetowa (i jej podstrony) pod adresem choco-order.com.
q. E-mail – adres poczty elektronicznej CHOCO TECHNOLOGIES patryk.kubiak@choco-order.com.
r. Klient – Użytkownik oraz Użytkownik Abonamentowy
s. Okres testowy – okres 14 dni, w trakcie których Użytkownik Abonamentowy może korzystać z CoBox nieodpłatnie
t. Regulamin – ogólne warunki korzystania z Choco Order i CoBox udostępniane na stronie internetowej, w formie umożliwiającej powszechne zapoznanie się z nim, drukowanie, zapisywanie i kopiowanie
u. Cennik – wykaz usług świadczonych przez CHOCO TECHNOLOGIES oraz wynagrodzenia mu za nie przysługujące, stanowiący integralną część umowy najmu CoBox i umowy sprzedaży CoBox
§ 3 Aplikacja
1. Aplikacja dostępna jest do pobrania ze Sklepu Google Play bezpłatnie.
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem i Umową abonamentową. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z aplikacji potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień w całości.
3. CHOCO TECHNOLOGIES zobowiązuje się do nadzorowania prawidłowego funkcjonowania aplikacji, naprawy zgłaszanych przez Użytkowników błędów oraz rozwijania jej funkcjonalności.
4. Aby móc korzystać z aplikacji Użytkownik musi dysponować urządzeniem mobilnym spełniającym co najmniej następujące warunki techniczne: Telefon z systemem Android w wersji 6.0 i nowsze.
5. Użytkownik znajdujący się w zasięgu sieci WiFi urządzenia CoBox podłącza się do CoBox za pomocą aplikacji.
6. Za pomocą aplikacji Choco Order można przeglądać i edytować dane znajdujące się w pamięci CoBox podłączonego do tej samej sieci WiFi co urządzenie, na którym jest zainstalowana aplikacja, a także składać zamówienia. Możliwość edycji i zakresu wglądu do bazy danych zależy od wersji aplikacji i posiadania loginu oraz hasła służących do zalogowania się do bazy danych CoBox. Uzyskanie loginu i hasła wymaga zawarcia odpłatnej umowy abonamentowej.
7. Aplikacja jest dostępna w trzech wersjach: dla właściciela restauracji, kelnera i klienta restauracji:
a. ChocoOrder – aplikacja dla klienta końcowego. Pozwala na tworzenie rachunków, przeglądanie karty dań, przywołanie kelnera, składanie zamówienia. Dla pełnej funkcjonalności wymaga połączenia z CoBox podłączonego do tej samej sieci WiFi, co urządzenie, na którym jest zainstalowana aplikacja.
b. ChocoOrder Waiter – aplikacja dla kelnerów. Za jej pomocą kelnerzy otrzymują zamówienia od klientów końcowych, zarządzają stanem doręczenia dań, dostępnością wpisów w karcie dań, otrzymują powiadomienia. Dla pełnej funkcjonalności wymaga połączenia z CoBox podłączonego do tej samej sieci WiFi, co urządzenie, na którym jest zainstalowana aplikacja oraz posiadania danych dostępowych podanych przez Użytkownika abonamentowego.
c. ChocoOrder Owner – aplikacja dla właściciela restauracji. Pozwala ona na edycję karty dań, zarządzanie możliwością podłączenia przez dane urządzenie do bazy danych, edycję stolików, przegląd zamówień, edytowane listy wspieranych języków oraz walut i ogólnie zarządzanie systemem w ramach restauracji. Dla pełnej funkcjonalności wymaga połączenia z CoBox podłączonego do tej samej sieci WiFi, co urządzenie, na którym jest zainstalowana aplikacja oraz posiadania danych dostępowych podanych przez CHOCO TECHNOLOGIES i zawarcia umowy abonamentowej oraz opłacania abonamentu.
8. Właściciel restauracji jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do aplikacji. Hasło powinno być zmieniane co 30 dni.
9. Niedozwolona jest jakakolwiek próba ingerencji w aplikację i oprogramowanie zainstalowane na CoBox bez zgody CHOCO TECHNOLOGIES.

§ 4 Umowa abonamentowa
1. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności aplikacji w wersjach Choco Order Waiter oraz Choco Order Owner (opisanych w § 3 ust 7 lit b. i c.) Użytkownik zobowiązany jest do wykupienia abonamentu i zwarcia umowy abonamentowej na czas oznaczony nieoznaczony.
2. Przez czas trwania umowy abonamentowej CHOCO TECHNOLOGIES zobowiązuje się zapewnić Użytkownikowi Abonamentowemu możliwość dostępu i edycji bazy danych CoBox, a Użytkownik Abonamentowy zobowiązuje się do zapłaty abonamentu na rzecz CHOCO TECHNOLOGIES.
3. Świadczenie CHOCO TECHNOLOGIES opisane w ust. 2 powyżej jest niemożliwe, jeśli Użytkownik Abonamentowy nie posiada CoBox i nie korzysta z aplikacji w wersji Owner. W związku z tym CHOCO TECHNOLOGIES oferuje sprzedaż lub najem CoBox, a także udostępnia darmową aplikację do pobrania.
4. Zawierając umowę abonamentową Użytkownik abonamentowy nieposiadający CoBox może zakupić (przez wskazanie przez siebie opcji „sprzedaż”) lub wynająć (przez wskazanie przez siebie opcji „najem”) CoBox. Niemożliwe jest zawarcie umowy abonamentowej bez zawarcia umowy sprzedaży albo najmu CoBoxa albo jego posiadania. Jeśli użytkownik posiada abonamentowy CoBoxa zawierając umowę wskazuję opcję „Mam CoBox”.
a. W przypadku wyboru opcji „Mam CoBox” Użytkownik Abonamentowy jest zobowiązany przesłać na email CHOCO TECHNOLOGIES adres sieciowy wskazany na opakowaniu CoBoxa w celu umożliwienia przedłużenia dostępu do bazy danych w nim zapisanej.
5. Szczegółowy zakres zobowiązań stron oraz ceny wskazane są w Cenniku. Ceny wskazane w cenniku zawierają podatek VAT.
6. Użytkownik zawierając umowę z CHOCO TECHNOLOGIES upoważnia go do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
7. Fakturę uważa się za doręczoną przez jej wysłanie jej przez CHOCO TECHNOLOGIES w formacie PDF na adres email wskazany przez Użytkownika Abonamentowego.
8. Opłata abonamentowa w wysokości wskazanej w cenniku jest opłatą z góry za każdy miesiąc kalendarzowy, płatną bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy CHOCO TECHNOLOGIES.
9. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu należności w pełnej wysokości na rachunek bankowy wskazany przez CHOCO TECHNOLOGIES.
10. Zmiana opłaty abonamentowej wynikająca ze zmiany stawek podatków nie stanowi zmiany warunków umowy.
11. CHOCO TECHNOLOGIES zastrzega możliwość zmiany Cennika. Nowe opłaty obowiązywać będą Użytkownika Abonamentowego dopiero od następnego okresu abonamentowego.
12. Zmiana opcji usługi określonej w Cenniku oraz związanej z nią wysokości abonamentu jest realizowana mocą pisemnego (pod rygorem nieważności) aneksu do Umowy i jest skuteczna od momentu jego podpisania przez obie strony.
13. Umowy abonamentowa, najmu CoBox lub sprzedaży CoBox zawarte są z chwilą telefonicznego uzgodnienia warunków umów. Podpisanie przez strony niniejszego regulaminu jest potwierdzeniem zwarcia umów i akceptacji jego postanowień.
14. Niezwłocznie po uiszczeniu płatności i uznaniu rachunku bankowego CHOCO TECHNOLOGIES pełną kwotą wybranego abonamentu Użytkownik Abonamentowy otrzyma na podany przez siebie adres email dane do pobrania aplikacji na swoje urządzenie mobilne, zaś CHOCO TECHNOLOGIES nada na adres wskazany przez Użytkownika Abonamentowego przesyłkę zawierającą umowy przeznaczone do podpisu.
15. Użytkownik abonamentowy odsyła umowy, o których mowa w ustępie poprzedzającym na adres COCO TECHNOLOGIES. Po otrzymaniu prawidłowo podpisanych umów, CHOCO TECHNOLOGIES nada na adres wskazany przez Użytkownika Abonamentowego przesyłkę zawierającą CoBoxa (jeśli Użytkownik Abonamentowy dokonuje jego zakupu bądź zawiera umowę najmu i złożył oświadczenie woli w przedmiocie wysyłki CoBox na podany przez siebie adres), wraz z danymi dostępowymi do jego bazy danych.
16. Koszty przesyłki CoBox oraz dokumentów obciążają Użytkownika Abonamentowego.
17. Wydanie CoBox następuje w terminie i miejscu uzgodnionym przez strony.
18. Wydanie CoBox potwierdzone zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym.
19. Transport CoBox powinien zapewniać jego kompletność i nienaruszalność.
20. Świadczenie usługi i bieg okresu abonamentowego rozpoczynają się wraz z doręczeniem CoBox w wypadku, jeśli Użytkownik Abonamentowy nie posiada CoBox i dokonuje jego zakupu bądź najmu po raz pierwszy. Świadczenie usługi i bieg okresu abonamentowego rozpoczyna się wraz z chwilą opłaceniem abonamentu za kolejny okres w wypadku, jeśli Użytkownik Abonamentowy posiada CoBox.
21. Opłata abonamentowa za miesiąc kalendarzowy, w którym doręczono CoBox do miejsca wskazanego przez klienta wynosi 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej pomnożonej przez liczbę dni, które pozostały do końca miesiąca licząc od dnia doręczenia CoBox.
22. CHOCO TECHNOLOGIES zastrzega sobie możliwość wykonania konserwacji CoBox i spowodowaną tym przerwę w dostępie do CoBox w wymiarze nie więcej niż 24 godziny miesięcznie. Przerwy w łączności nie przekraczające 24 godziny w miesiącu nie są podstawą do obniżenia opłaty abonamentowej.
23. W przypadku opóźnienia w płatności za okres rozliczeniowy przekraczającej 14 dni dostęp do bazy danych zapisanej w pamięci CoBox zostanie zablokowany. W wypadku dokonania płatności dostęp zostanie odblokowany w terminie 3 dni od dnia odnotowania płatności – uznania rachunku bankowego CHOCO TECHNOLOGIES bądź też przesłania na adres email CHOCO TECHNOLOGIES potwierdzenia dokonania przelewu bankowego.
24. Oprogramowanie znajdujące się w pamięci CoBox stanowi wyłączną własność CHOCO TECHNOLOGIES – użytkownik nie może pobierać, kopiować ani powielać tego oprogramowania.
25. Dostęp zdalny do CoBox będzie odbywać się za pośrednictwem sieci lokalnej Użytkownika Abonamentowego.

§ 5 OKRES PRÓBNY
1. Użytkownik Abonamentowy może używać bezpłatnie CoBox i korzystać z usługi przez 14 dniowy okres testowy, liczony od chwili doręczenia CoBox Użytkownikowi Abonamentowemu. Umowa użyczenia CoBox związana z okresem testowym poczytuje się za zawartą w momencie przekazania CoBox przez CHOCO TECHNOLOGIES Użytkownikowi.
2. Po zgłoszeniu chęci skorzystania z okresu testowego CHOCO TECHNOLOGIES skontaktuje się z Użytkownikiem Abonamentowym w celu umówienia montażu CoBox i przedstawienia funkcjonalności aplikacji.
3. Zgłoszenie chęci skorzystania z okresu testowego następuje osobiście.
4. Zgłoszenie chęci skorzystania z okresu testowego nie powoduje powstania żadnego zobowiązania po stronie CHOCO TECHNOLOGIES.
5. Wydanie CoBox potwierdzone zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym.
6. W okresie testowym CHOCO TECHNOLOGIES nie odpowiada wobec CHOCO TECHNOLOGIES za żadne szkody wyrządzone użytkowaniem CoBox.
7. Użytkownik jest zobowiązany do dbania o CoBox oraz zapewnić jej właściwą ochronę przed czynnikami atmosferycznymi i innego rodzaju niebezpieczeństwami.
8. W okresie testowym CHOCO TECHNOLOGIES nie odpowiada za poprawne działanie aplikacji i CoBox.
9. W okresie testowym wyłączone są jakiekolwiek roszczenia Użytkownika Abonamentowego wobec CHOCO TECHNOLOGIES z tytułu rękojmi.
10. Bez uzyskania pisemnej zgody CHOCO TECHNOLOGIES, Użytkownik nie jest uprawniony do oddawania CoBox osobie trzeciej do używania, w tym oddania w najem lub użyczenie.
11. W okresie testowym Użytkownik Abonamentowy odpowiada wobec CHOCO TECHNOLOGIES na zasadzie ryzyka za pogorszenie, uszkodzenie, zniszczenie CoBox.

§ 6 Umowa sprzedaży i najmu CoBox
1. Wybór opcji „sprzedaż” skutkuje zawarciem umowy sprzedaży, na podstawie której CHOCO TECHNOLOGIES sprzedaje, a Użytkownik kupuje CoBox za cenę określoną w aktualnym cenniku znajdującym się na stronie internetowej CHOCO TECHNOLOGIES. Cennik stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
2. CHOCO TECHNOLOGIES oświadcza, że:
a. posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia by zawrzeć i należycie wykonać Umowę;
b. personel CHOCO TECHNOLOGIES posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy;
c. posiada warunki ekonomiczne umożliwiające realizację przedmiotu Umowy;
d. nie jest w stanie upadłości i nie zachodzą przesłanki zgłoszenia wniosku o jego upadłość.
3. Płatność za CoBox dokonywana jest na rachunek bankowy CHOCO TECHNOLOGIES przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu należności w pełnej wysokości na rachunek bankowy wskazany przez CHOCO TECHNOLOGIES. CHOCO TECHNOLOGIES zastrzega sobie własność CoBox aż do uiszczenia całości ceny.
4. CHOCO TECHNOLOGIES oświadcza, iż CoBox jest sprzętem w pełni sprawnym oraz wedle jego wiedzy wolny jest od jakichkolwiek wad fizycznych oraz prawnych.
5. CHOCO TECHNOLOGIES udziela gwarancji na zakupiony CoBox na okres 24 miesiące.
6. Wraz z CoBox CHOCO TECHNOLOGIES wyda Użytkownikowi wszelkie posiadane dokumenty z nim związane.
7. Z chwilą wydania CoBox przechodzą na Użytkownika korzyści i ciężary związane z CoBox oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
8. Zasady i warunki odpowiedzialności CHOCO TECHNOLOGIES względem Użytkownika za wady fizyczne i prawne CoBox, jak również uprawnienia Użytkownika z tytułu rękojmi, określa Kodeks cywilny.
9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Użytkownik zobowiązuje się zapłacić CHOCO TECHNOLOGIES karę umowną w wysokości 20% wartości CoBox, jeżeli odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które on odpowiada.
10. Wybór opcji NAJEM skutkuje zawarciem umowy najmu CoBox na podstawie, której CHOCO TECHNOLOGIES zobowiązuje się do wynajmowania Użytkownikowi CoBox, a Użytkownik zobowiązuje się płacić CHOCO TECHNOLOGIES umówiony miesięczny czynsz wynikający z cennika.
11. Użytkownik abonamentowy może wykorzystywać wynajęty CoBox jedynie w celu korzystania z bazy danych na nim zapisanej. Zabrania się używania wynajętego CoBoxa w jakimkolwiek innym celu. Zabronione jest również korzystanie z wynajętego CoBoxa przez jakiekolwiek inne osoby niż Użytkownik Abonamentowy.
12. CHOCO TECHNOLOGIES oświadcza, że zawarcie przez niego umowy najmu nie narusza żadnych praw osób trzecich.
13. Wszelkie korzyści i ciężary związane ze CoBox oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia CoBox przechodzą na Użytkownika z chwilą wydania CoBox lub osobie trzeciej wskazanej przez Użytkownika abonamentowego na piśmie.
14. CHOCO TECHNOLOGIES zobowiązany jest w czasie obowiązywania najmu do:
a. wydania CoBox sprawnego pod względem technicznym,
b. regularnej obsługi serwisowej CoBox na własny koszt,
c. wykonania napraw obciążających Wynajmującego w terminie 7 dni od momentu otrzymania od Użytkownika zgłoszenia o konieczności naprawy CoBox, a w razie braku możliwości naprawy CoBox w terminie wskazanym powyżej do zapewnienia na własny koszt i ryzyko zamiennika CoBox na czas wykonania naprawy.
15. Użytkownik abonamentowy przyjmuje do wiadomości, że do wykonania naprawy CoBox niezbędne jest podłączenie przez Użytkownika abonamentowego urządzenia do Internetu.
16. Użytkownik abonamentowy zobowiązany jest do:
a. używania CoBox z należytą starannością, zgodnie z instrukcją obsługi i jego przeznaczeniem,
b. niezwłocznego powiadomienia CHOCO TECHNOLOGIES w przypadku usterki, zniszczenia lub kradzieży CoBox,
c. zawiadomienia CHOCO TECHNOLOGIES o każdej zmianie miejsca użytkowania CoBox
d. zapewnienia podłączenia CoBox do Internetu na żądanie CHOCO TECHNOLOGIES,
e. podłączenia CoBox do Internetu co najmniej raz na 30 dni i wykonania aktualizacji jego oprogramowania.
17. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony lub oznaczony od dnia jej zawarcia, na taki sam okres jak umowa abonamentowa.
18. Każdej ze Stron przysługuje uprawnienie wypowiedzenia Umowy Najmu zawartej na czas nieoznaczony z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 7 Licencje
1. CHOCO TECHNOLOGIES udziela Użytkownikowi abonamentowemu licencji niewyłącznej, nieprzenoszalnej na aplikację oraz oprogramowania zainstalowane na CoBox w celu jej wykorzystania do obsługi sprzedaży w restauracjach Użytkownika Abonamentowego i składania zamówień przez Użytkowników.
2. CHOCO TECHNOLOGIES zapewnia, że:
a) jest producentem aplikacji oraz oprogramowania;
b) jest podmiotem wyłącznie uprawnionym z tytułu majątkowych praw autorskich do aplikacji oraz oprogramowania, a tym samym przysługuje mu całość majątkowych praw autorskich do aplikacji oraz oprogramowania;
c) aplikacja oraz oprogramowanie wolna jest od wszelkich wad prawnych, praw lub roszczeń osób trzecich;
d) korzystanie z aplikacji i oprogramowania, zgodnie z regulaminem, nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności przysługujących takim osobom praw autorskich, praw patentowych, tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych praw własności intelektualnej
3. Na podstawie Licencji, Użytkownik abonamentowy jest uprawniony do korzystania z aplikacji/oprogramowania w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie przy zachowaniu ograniczeń w zakresie ilości i rodzaju użytkowników, którzy mogą z nich korzystać.
4. Licencja zostaje udzielona wyłącznie Użytkownikowi abonamentowemu, a w tym jego pracownikom lub osobom fizycznym zatrudnionym przez Użytkownika na dowolnej podstawie prawnej w celu świadczenia usług wyłącznie i bezpośrednio na rzecz Użytkownika.
5. Na mocy niniejszej Licencji CHOCO TECHNOLOGIES nie udziela Użytkownikowi jakichkolwiek szerszych uprawnień niż wynikające wprost z treści niniejszej licencji.
6. Opłata za udzielenie licencji na aplikację/oprogramowanie zawiera się w opłatach wynikających z umowy abonamentowej.
7. Licencja udzielona zostaje z chwilą zaksięgowania środków związanych z zakupem subskrypcji.
8. Licencja na aplikację jest udzielana na czas określony tj. na czas zawarcia umowy abonamentowej oraz posiadania opłaconej aktualnej subskrypcji. Licencja wygasa z chwilą zakończenia subskrypcji lub jej nieopłacenia.
9. CHOCO TECHNOLOGIES dostarcza CoBox dla Użytkownika. CHOCO TECHNOLOGIES na swojej stronie internetowej wskazuje urządzenia kompatybilne z CoBox. Jeżeli przeniesienie lub instalacja aplikacji na inne urządzenie nie jest wskazana przez CHOCO TECHNOLOGIES, CHOCO TECHNOLOGIES nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub jakiekolwiek inne wynikające z tego szkody. Koszty przeniesienia lub instalacji ponosi Użytkownik.
10. Dodatkowo, CHOCO TECHNOLOGIES nie ponosi odpowiedzialności za:
a) skutki korzystania z aplikacji oraz oprogramowania niezgodnie z regulaminem,
b) jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprawidłowego działania lub zaprzestania funkcjonowania aplikacji oraz CoBox związane z nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika
c) korzystanie z aplikacji oraz CoBox przez osoby nieupoważnione,
d) dokonywanie modyfikacji przez osoby inne niż upoważnione przez CHOCO TECHNOLOGIES,
e) udostępnienie hasła lub jakichkolwiek innych informacji identyfikujących Użytkownika osobom trzecim;
f) wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej;
g) nieprawidłowe działanie lub brak działania aplikacji osób trzecich, komunikującego się z oprogramowaniem CHOCO TECHNOLOGIES;
h) nieautoryzowaną ingerencję Użytkownika lub osób trzecich w struktury baz danych aplikacji,
i) siłę wyższą.
11. Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność CHOCO TECHNOLOGIES z tytułu rękojmi za wady fizyczne na podstawie art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak i na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, ulega wyłączeniu.
a) CHOCO TECHNOLOGIES może rozwiązać umowę licencyjną bez zachowania terminów wypowiedzenia, gdy Użytkownik:
b) narusza warunki niniejszej umowy licencji w odniesieniu do miejsca, zakresu lub sposobu korzystania z aplikacji lub jego części;
c) uniemożliwia przedstawicielom CHOCO TECHNOLOGIES sprawdzenie sposobu wykorzystywania z aplikacji oraz CoBox ;
d) w inny sposób narusza prawa autorskie do aplikacji
12. W dniu rozwiązania umowy abonamentowej, Użytkownik ma obowiązek zaprzestania korzystania z CoBox. Art. 59 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stosuje się.
13. Jeżeli na podstawie powyższych postanowień dojdzie do przeniesienie prawa do korzystania z CoBox oraz aplikacji na osobę trzecią bez zgody CHOCO TECHNOLOGIES, Użytkownik końcowy i strona trzecia ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody – w tym utracone korzyści – spowodowane przez takie nieuprawnione używanie.
14. Bez wyraźnej zgody CHOCO TECHNOLOGIES Użytkownik końcowy nie może wykonać więcej niż jednej kopii zapasowej Systemu w celach archiwizacji (jeśli opcja archiwizacji będzie możliwa). Postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej będą miały jednakowe zastosowanie do kopii zapasowej, jak i do samego Systemu.
15. Użytkownik końcowy lub strona trzecia nie mogą modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani rozmontowywać kodu programu lub innych części Systemu.
§ 8 Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik aplikacji może złożyć reklamację w wypadku nienależytego wykonania usługi lub jej niewykonania.
2. Reklamacja może być zgłoszona w drodze pisemnej, na adres korespondencyjny CHOCO TECHNOLOGIES lub jego adres email, w terminie 7 dni od nienależytego wykonania usługi lub jej niewykonania.
3. CHOCO TECHNOLOGIES zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia odebrania przez niego zgłoszenia reklamacyjnego.
4. Użytkownik jest zobowiązany do opisania na czym polegało nienależyte wykonanie usługi lub jej niewykonanie.
5. Ponadto w zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik wskazuje swoje dane adresowe, dane kontaktowe, w tym adres email, dane dotyczące urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest aplikacja oraz wnioski w zakresie oczekiwanego rozstrzygnięcia reklamacji.
6. CHOCO TECHNOLOGIES może żądać wskazania przez Użytkownika dodatkowych okoliczności i informacji. Użytkownik jest zobowiązany do ich udzielenia w terminie 7 dni od otrzymania prośby o ich wskazanie.
7. CHOCO TECHNOLOGIES poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu jego reklamacji w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
8. W przypadku wykrycia przez Użytkownika błędu w działaniu aplikacji, Użytkownik może dokonać zgłoszenia błędu w sposób opisany wcześniej, a także za pomocą odpowiedniego odnośnika w aplikacji.
§ 9 Odpowiedzialność CHOCO TECHNOLOGIES
1. CHOCO TECHNOLOGIES nie gwarantuje bezbłędnego, ciągłego i poprawnego działania aplikacji. CHOCO TECHNOLOGIES oświadcza, że dołożył wszelkich starań by aplikacja działała poprawnie. CHOCO TECHNOLOGIES nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane niemożnością skorzystania z aplikacji.
2. CHOCO TECHNOLOGIES nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
a. niewłaściwego korzystania z aplikacji przez Użytkownika,
b. za jej błędne działania spowodowane przerwami w dostępie do Internetu, awarii Internetu,
c. niewłaściwej jakości połączenia WiFi,
d. problemów technicznych w systemach teleinformatycznych i telekomunikacyjnych,
e. problemach technicznych sieci elektrycznej,
f. problemach technicznych występujących na urządzeniach mobilnych, na których zainstalowana została aplikacja,
g. przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
3. CHOCO TECHNOLOGIES nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez niewłaściwe działanie urządzeń, na których zainstalowana jest aplikacja, w tym przez błędy oprogramowania.
4. CHOCO TECHNOLOGIES nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika danych dostępowych do aplikacji bądź niewłaściwym zabezpieczeniem urządzeń, na których jest ona zainstalowana.
5. Użytkownik Abonamentowy zwalnia CHOCO TECHNOLOGIES z odpowiedzialności za szkody spowodowane ujawnienia danych osobowych wprowadzonych do bazy danych.
6. CHOCO TECHNOLOGIES zapewnia, że aplikacja może działać nieprzerwanie. CHOCO TECHNOLOGIES zastrzega sobie jednak prawo dezaktywacji aplikacji na czas jej aktualizacji, modernizacji, rozbudowy, usunięcia usterki i konserwacji. Za brak możliwości korzystania z aplikacji w tym czasie Użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie.
7. W miarę możliwości CHOCO TECHNOLOGIES uprzedzi Użytkowników o możliwości czasowego zawieszenia dostępności aplikacji, w szczególności przez komunikat umieszczony w aplikacji lub na stronie internetowej.
8. CHOCO TECHNOLOGIES nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników i innych osób trzecich za jakość świadczeń oferowanych przez Użytkowników Abonamentowych. Wszelkie uwagi, reklamacje, roszczenia wynikające ze świadczenia tych usług Użytkownicy winni rozstrzygać między sobą.
9. CHOCO TECHNOLOGIES nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników Abonamentowych za spełnienie świadczenia przez Użytkownika – w szczególności za dokonanie płatność za usługi Użytkownika Abonamentowego.
10. CHOCO TECHNOLOGIES nie ponosi odpowiedzialności za treść danych wprowadzonych przez Użytkownika do aplikacji.
11. Wprowadzenie do bazy danych CoBoxa za pomocą aplikacji treści o charakterze pornograficznym, naruszającym normy prawne, moralne, dobre obyczaje, dobra osobiste innych osób. propagujące przemoc fizyczną, psychiczną, o podłożu narodowościowym, etnicznym itp. jest zabronione. W takim wypadku CHOCO TECHNOLOGIES może:
a. Wypowiedzieć umowę abonamentową oraz umowę najmu CoBox ze skutkiem natychmiastowym – bez prawa do żądania przez Użytkownika Abonamentowego zwrotu abonamentu za niewykorzystany okres,
b. Nałożyć na Użytkownika Abonamentowego karę umowną w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek wprowadzenia takich danych.
12. Użytkownik Abonamentowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność wprowadzonych do aplikacji danych z rzeczywistym stanem faktycznym, w szczególności w zakresie składu i jakości potraw oraz ich cen, a także dostępności.
13. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za legalność wprowadzonych do aplikacji danych, w szczególności w zakresie praw autorskich i innych praw osób trzecich. Użytkownik jest osobą publikującą materiały w rozumieniu przepisów o prawie autorskim.
14. CHOCO TECHNOLOGIES ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, do kwoty 1.000 PLN, rzeczywistych rozmiarów szkody i z wyłączeniem utraconych korzyści.
15. CHOCO TECHNOLOGIES nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody wynikające z działania siły wyższej.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej.
2. Zainstalowanie aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym oznacza akceptację regulaminu obowiązującego w momencie zainstalowania aplikacji.
3. Każdy Użytkownik będzie poinformowany o zmianie regulaminu przez odpowiedni komunikat w aplikacji bądź też wiadomość email wysłaną na adres podany przez Użytkownika (jeśli go poda) lub stosowną informację na stronie internetowej CHOCO TECHNOLOGIES. Użytkownik może odmówić akceptacji regulaminu przez oświadczenie złożone drogą elektroniczną na adres email CHOCO TECHNOLOGIES, ze wskazaniem w temacie wiadomości frazy „odmowa akceptacji regulaminu”.
4. Odmowa akceptacji regulaminu oznacza wypowiedzenie umowy najmu CoBox i umowy abonamentowej. Dostęp do bazy danych CoBox zostanie zablokowany po upływie 7 dni od dnia otrzymania przez CHOCO TECHNOLOGIES oświadczenia Użytkownika.
5. W wypadku wypowiedzenia umowy z wyżej opisanego powodu, opłaty abonamentowe są zwracane w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu obowiązywania umowy o świadczenie usługi lub umowy najmu.
6. W przypadku braku płatności abonamentu w terminie CHOCO TECHNOLOGIES może wypowiedzieć umowę najmu CoBox i o świadczenie usługi w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.
7. Po wygaśnięciu umowy najmu, użyczenia CoBoxa, Użytkownik Abonamentowy jest zobowiązany do zwrotu CoBoxa i jego doręczenia CHOCO TECHNOLOGIES w terminie 10 dni roboczych od dnia wygaśnięcia umowy.
8. CHOCO TECHNOLOGIES uprawniony będzie do naliczenia Użytkownikowi Abonamentowemu kar umownych w wysokości:
a. 50 PLN za każdy dzień bezumownego korzystania z CoBox, po zakończeniu trwania umowy (w tym po zakończeniu okresu testowego),
b. 500 PLN w przypadku uszkodzenia CoBox lub spowodowania zmniejszenia jego wartości z przyczyn spowodowanych przez Użytkownika abonamentowego lub przez osoby trzecie, nawet jeśli nie ponosi on za nie odpowiedzialności,
c. 1. 000 PLN za zniszczenie całkowite bądź utratę CoBox.
9. CHOCO TECHNOLOGIES zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Kary umowne mogą być sumowane.
10. Użytkownik ma obowiązek zapłacić CHOCO TECHNOLOGIES należności z tytułu naliczonych kar umownych w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty księgowej wskazującej kwotę naliczonych kar umownych.
11. Komunikacja pomiędzy CHOCO TECHNOLOGIES, a Użytkownikami dokonywana będzie w drodze elektronicznej za pomocą wiadomości email bądź za pomocą formularza umieszczonego w aplikacji.
12. Użytkownik abonamentowy jest zobowiązany informować CHOCO TECHNOLOGIES o każdej zmianie swoich danych adresowych i kontaktowych. Oświadczenia kierowane na podane przez Użytkownika abonamentowego dane uważa się za doręczone, nawet jeśli są nieaktualne, ale Użytkownik abonamentowy nie dokonał ich aktualizacji.
13. Wszelkie spory między CHOCO TECHNOLOGIES, a Użytkownikiem niebędącym konsumentem wynikające z umowy abonamentowej i najmu oraz sprzedaży CoBox będzie rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby CHOCO TECHNOLOGIES.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a także inne powszechnie obowiązujące.
15. Użytkownik abonamentowy pod rygorem nieważności nie ma prawa cedować swoich praw i zobowiązań wynikających z tytułu niniejszej umowy osobie trzeciej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody CHOCO TECHNOLOGIES.
16. Wszelkie dokumenty sporządzone pomiędzy Stronami na podstawie niniejszego Regulaminu muszą być podpisane przez obie Strony lub ich uprawnionych przedstawicieli. Osoba fizyczna, która złoży zamówienie bądź zawrze jako pełnomocnik umowę, w szczególności najmu CoBox, zakupu CoBox czy też umowę abonamentową w imieniu Użytkownika, potwierdza posiadanie pełnomocnictwa i ponosi solidarną odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia złożone w imieniu Użytkownika oraz przejmuje wszystkie zobowiązania wynikające z podpisanej Umowy, w tym w szczególności odpowiedzialność za CoBox i zapłatę czynszu najmu/opłaty abonamentowej/ceny zakupu CoBox. Odpowiedzialności pełnomocnika nie wyłącza brak dokumentu pełnomocnictwa, jak również zaprzeczenie przez Użytkownika jego skutecznego udzielenia.

Ciasteczka

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Choco Order